U bent hier: Home > Projectactiviteiten > Betrokkenheid en engagement > Stakeholderbetrokkenheid

Stakeholderbetrokkenheid

Stakeholderbetrokkenheid is één van de hoofdprincipes in de aanbeveling van de Europese Commissie inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden (Engels), waarin vermeld staat dat alle “betrokken partijen (socio-economische partners, organisaties die de kustbewoners vertegenwoordigen, NGO’s en ondernemers) betrokken zouden moeten worden bij het beheersproces”.

Stakeholderbetrokkenheid in Dorset

Het Kustforum van Dorset (Dorset Coast Forum) heeft meer dan 170 leden en houdt een uitgebreide en actuele databank bij van de verschillende aanspreekpunten voor de kustactoren. De leden krijgen regelmatig een elektronische nieuwsbrief toegestuurd waarin ze informatie ontvangen over Europese, nationale, regionale en plaatselijke consultaties, initiatieven en evenementen. Bovendien worden de leden op de hoogte gehouden van nationale en internationale vormen van beleid zoals de consultatie rond het marien wetsvoorstel in het Verenigd Koninkrijk (de zogenaamde “Marine Bill”), het Groenboek over het Europese maritiem beleid en de consultaties op Europees en Brits vlak rond duurzaam beheer van kustgebieden.

Het forum komt twee maal per jaar samen waarbij actuele lokale, nationale en internationale thema’s kunnen worden voorgesteld en besproken die interessant zijn voor de stakeholders van de kust van Dorset. Bovendien worden er werkgroepen en seminaries georganiseerd om mogelijk controversiële onderwerpen aan te pakken. Alle verslagen en beheersplannen worden naar een brede groep stakeholders gestuurd voor consultatie.

Stakeholderbetrokkenheid binnen het C-SCOPE-project gebeurt via de Stuurgroep en de vier Werkgroepen waarbij de leden vooral afkomstig zullen zijn uit het Dorset Coast Forum (DCF). Daarnaast worden er ook nog een reeks ateliers en workshops georganiseerd met DCF-leden. Andere kustactoren die niet direct bij het forum betrokken zijn, zullen aangemoedigd worden om deze bij te wonen.

Andere stakeholders en het grote publiek zullen aangesproken worden via een geïntegreerde mediacampagne, die bepaald zal worden door de Werkgroep Communicatie. Bij communicatiekanalen denken we aan internet, pers, radio en televisie.

Stakeholderbetrokkenheid in België

In België worden de kustactoren betrokken in het proces van duurzaam kustbeheer via officiële procedures (bv. milieueffectenrapport, ruimtelijke ordeningsprocedures) en hoorzittingen voor concrete projecten. Momenteel worden de actoren echter niet systematisch betrokken binnen de organisatiestructuur van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.

Om de stakeholderbetrokkenheid rond de Belgische kust te verbeteren zal een Kustforum worden opgericht binnen C-SCOPE. Het hoofddoel bestaat erin om een dialoog op te zetten tussen stakeholders, overheid en politici rond duurzaam kustbeheer en om de stakeholders een kans te geven om hun prioriteiten op te geven voor het toekomstige kustbeleid.